Общи условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ

за ползване на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН www.terramedica.bg

 

Платформата www.terramedica.bg е собственост на „ТЕРА МЕДИКА” ЕООД, ЕИК 131576739, със седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, п.к. 1784, бул. „Цариградско шосе“ 131, ет. 7, представлявано и управлявано от Евелин Симеонов Хайвазов и регистрирано спрямо законодателството на Република България.

Настоящите Общи условия регулират отношенията между Тера Медика ЕООД, наричано по-долу за краткост ДОСТАВЧИК, и регистрираните потребители, наричани по-долу за краткост „ПОЛЗВАТЕЛИ“ на платформата за електронна търговия www.terramedica.bg, наричана по-долу „ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН”.

Независимо от техническото средство и начинът, по който е осъществен достъпа до онлайн платформата “ТЕРА МЕДИКА”, настоящите Общи условия имат еднаква правна стойност и са еднакво задължителни за страните.

Информация съгласно Закона за електронната търговия и Закона за защита на потребителите:

1. Наименование на Доставчика: „ТЕРА МЕДИКА” ЕООД;

2. Седалище и адрес на управление: Република България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 131, ет.7;

3. Адрес за упражняване на дейността: Република България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 131, ет.7;

4. Данни за кореспонденция: и адрес за отправяне на жалби от потребители: Република България, гр. София, бул. „Цариградско шосе“ 131, ет.7, e-mail: info@terramedica.bg;

5. Вписване в публични регистри: ЕИК 131576739 + Номер на удостоверение за администратор на личните данни № ……………..

6. Надзорни органи:

(1) Комисия за защита на личните данни

Адрес: гр. София, ул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2,

тел.: (02) 940 20 46

факс: (02) 940 36 40

Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg

Уеб сайт: www.cpdp.bg

 

(2) Комисия за защита на потребителите

Адрес: 1000 гр. София, пл. ”Славейков” № 4А, ет. 3, 4 и 6,

тел.: 02 / 980 25 24

факс: 02 / 988 42 18

гореща линия: 0700 111 22

Уеб сайт: www.kzp.bg

 

Електронният магазин е достъпен на адрес в Интернет www.terramedica.bg, чрез който Ползвателите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба и доставка на предлаганите от Електронен магазин продукти, както и:

• Да извършат регистрация и създаване на профил за преглеждане на Електроният магазин на Доставчика и използване на допълнителните услуги за предоставяне на информация приемайки Общите Условия, съгласно които имат право да използвате Платформата по начините, предвидени в тях;

• Да извършват електронни изявления във връзка със сключването или изпълнението на договори с Електронен магазин чрез интерфейса на платформата на Електронен магазин, достъпна в Интернет;

• Да сключват с Доставчика договори за покупко-продажба и доставка на продуктите, предлагани от Електронен магазин;

• Да извършват всякакви плащания във връзка със сключените договори с Електронен магазин, съгласно поддържаните от Електронен магазин начини за разплащане.

• Да получават информация за нови стоки, предлагани от Електронен магазин;

• Да преглеждат продуктите, техните характеристики, цени и условия за доставка;

• Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона предимно чрез интерфейса на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет;

• Да упражняват право на отказ от договора, сключен от разстояние за продуктите, предлагани от Доставчика, за които правото на отказ от договора е приложимо, съгласно Закона за защита на потребителите.

Доставчикът доставя продуктите и гарантира правата на Ползвателя, предвидени в закона, в рамките на добросъвестността, възприетите в практиката, потребителското или търговското право, критерии и условия.

Ползвателят сключва договор за покупко-продажба на стоките, предлагани от електронният магазин, чрез интерфейса на Доставчика, достъпен на страницата му в Интернет или друго средство за комуникация от разстояние.

По силата на сключения с Ползвателя договор за покупко-продажба на стоки, Доставчикът се задължава да достави и да прехвърли собствеността на Ползвателя на определените от него чрез интерфейса продукти.

Ползвателят заплаща на Доставчика цената за доставените стоки, съгласно условията, определени на www.terramedica.bg и настоящите Общи условия. Цената на продуктите е обявена от Доставчика на адреса на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН в Интернет.

Доставчикът доставя заявените от Ползвателя стоки в сроковете и при условията, определени от Доставчика на страницата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и съгласно настоящите Общи условия.

Цената за доставката се определя отделно и допълнително и е извън цената на продуктите.

Ползвателят и Доставчикът се съгласяват и приемат, че комуникацията помежду им във връзка със сключването и изпълнението на договора за покупко-продажба следва да бъдат извършвани по електронен път и чрез електронни изявления по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис и чл. 11 от Закона за електронната търговия.

Допуска се, че електронните изявления, извършени от Ползвателя на сайта, са извършени от лицето, посочено в данните, предоставени от Ползвателя при извършване на регистрация, ако Ползвателят е въвел съответното име и парола за достъп.

За да използва ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН за сключване на договори за покупко-продажба на продукти, Ползвателят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп, в случаите в които ЕЛЕКТРОНИЯТ МАГАЗИН изисква регистрация.

Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Ползвателя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Доставчика.

Регистрацията в платформата е безплатна. Регистрационната форма е част от настоящите Общи Условия.

При регистрация Ползвателят попълва формата за регистрация, посочена в Платформата. Данните, които се попълват са, както следва:

• Име

• Фамилия

• Телефон

• Имейл

• Парола

Регистрация е допустима единствено и само за пълнолетно и дееспособно лице, което е декларирало съгласие с Общите Условия на ТЕРА МЕДИКА и Политиката за поверителност. Не се допуска регистрация на лице под 18-годишна възраст. При установяване на регистрация на непълнолетно и/или недееспособно лице, ТЕРА МЕДИКА има право да изтрие профила /акаунта/ на съответния Потребител без да дължи заплащане на обезщетения, неустойки и връщане на получени суми от съответния Потребител, респективно от изтритите профили /акаунти/.

Регистрацията в платформата на ТЕРА МЕДИКА се губи и/или отнема, при неспазване на ОУ от страна на потребител/ползвател.

С попълване на данните си и натискане на бутоните "Да, приемам" и/или "Регистрация", Ползвателят декларира, че е запознат с Общите условия, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва.

Доставчикът потвърждава извършената от Ползвателя регистрация, чрез изпращане на писмо на посочен от Ползвателят електронен адрес, на който се изпращат и информация за активиране на регистрацията. Ползвателят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в писмото, с което е уведомен за извършената регистрация, изпратено от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Ползвателя и между него и Доставчика възникват договорни отношения.

При извършване на регистрацията Ползвателят се задължава да предостави верни и актуални данни. Ползвателят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна.

За да използва пълната функционалност на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН на Доставчика, Ползвателят следва да извърши регистрация в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН. Доставчикът не носи отговорност, в случай че поради липса на извършена регистрация Ползвателят не е могъл да използва пълната функционалност на електронния магазин, включително и по отношение на упражняване на права по договора, възможност за претендиране на по-ниска цена и други сходни функции.

Настоящите Общи условия могат да бъдат приети от Ползвателят и без извършването на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН чрез изрично волеизявление, включително и чрез сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

В случай, на получен достъп до платформата, без да е извършена регистрация ще се счита, че потребителят е обвързан с настоящите Общи условия и че същите са приети от момента на зареждане на страницата на www.terramedica.bg

При възникване на въпроси или притеснения относно Общите Условия, може да се свържете с ТЕРА МЕДИКА на следния имейл адрес: info@terramedica.bg.

Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на данни между Ползвателя и Доставчика, е „Основен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес.

При постъпване на заявка за промяна на Основния контактен електронен адрес, Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

Промяната на Основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Ползвателя нов Основен контактен електронен адрес.

Доставчикът информира Ползвателя за извършената промяна, чрез електронно писмо, изпратено на посочения от Ползвателя Основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната му.

Доставчикът не носи отговорност пред Ползвателя за неправомерна промяна на Основния контактен електронен адрес.

Доставчикът може да изисква от Ползвателя използването на Основния контактен електронен адрес в специфични случаи.

Ползвателят използва интерфейса на страницата на Доставчика, за да сключва договори за покупко-продажба на предлаганите от Доставчика стоки в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Договорът се сключва на български език.

Договорът между Доставчика и Ползвателя представлява настоящите Общи условия, достъпни на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Страна по договора с Доставчика е Ползвателят съгласно данните, предоставени при регистрацията и съдържащи се в личния профил на Ползвателя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт при Доставчика.

Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си, технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направено изявлението за сключване на договора.

Договорът се счита за сключен от момента на извършване на регистрация от страна на Ползвателя в платформата на Доставчика или при приемане на Общите условия по друг изричен начин, включително чрез изрично изявление в сайта на Доставчика.

За сключването на Договор Доставчикът изрично уведомява Ползвателя по подходящ начин чрез електронни средства.

Изявлението за сключване на договора и потвърждението за неговото получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

Доставчикът доставя стоките на посочения от Ползвателя адрес и не носи отговорност в случай, че посочените от Ползвателя данни са неверни, неточни или заблуждаващи.

Ползвателят сключва договор за покупко-продажба с Доставчика по следния начин:

• Извършване на регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и предоставяне на необходимите данни ако Ползвателят няма до този момент регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или чрез заявяване на продукти без да се извършва регистрация;

• Влизане в системата за извършване на поръчки на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, чрез идентифициране с име, парола и друг начин за идентификация;

• Избиране на един или повече от предлаганите продукти на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и добавянето им към списък със стоки за покупка;

• Предоставяне на данни за извършване на доставка;

• Избор на способ и момент за плащане на цената.

• Потвърждение на поръчката;

Ползвателят може да сключва договор за покупко-продажба с Доставчика и без регистрация в платформата, като използва съответната функционалност в интерфейса на електронния магазин.

Ползвателят се задължава и е отговорен за това всички данни за покупката, която е заявил чрез завършена и изпратена на ТЕРА МЕДИКА поръчка да са верни, пълни и точни към датата на изпращане на поръчката.

С изпращането на поръчката Ползвателят разрешава на ТЕРА МЕДИКА да се свърже с него пo възможен начин, когато това се налага, във връзка с направената поръчка или сключения Договор.

Правилата на Общите условия се прилагат спрямо Ползватели, за които според данните, посочени при сключване на договора за покупко-продажба или при регистрация в ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН, може да се направи извод, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година.

В случай, на онлайн плащания или плащания в банка, ТЕРА МЕДИКА не носи отговорност за разходи във връзка с такси, комисионни или други допълнителни плащания, направени от Ползвателят или неговата банка по повод на самата транзакция, както и в случаите на обмен на валута, прилагани от банката, издала картата на Ползвателя, в случаите в които валутата е различна от BGN. Плащането с карта към ТЕРА МЕДИКА може да се приема като международно плащане от някои банки и съгласно техните правила за работа с карти и картови разплащания при такъв вид транзакции банките имат право да начисляват допълнителни такси. Същото важи и за транзакциите, които ТЕРА МЕДИКА прави към клиента, независимо дали прави това във връзка с възстановяване на някакво плащане към последния или по каквато и да е друга причина. Разходите, свързани с подобни плащания са за сметка на Ползвателя. Затова ТЕРА МЕДИКА препоръчва на своите клиенти на направят справка при своята банка за евентуални допълнителни такси, които биха могли да им бъдат начислени при он лайн плащания.

Основните характеристики на продуктите, предлагани от Доставчика са определени в профила на всеки продукт на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Цената на продуктите с включени всички данъци се определя от Доставчика в профила на всеки продукт в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Стойността на пощенските и транспортните разходи, невключени в цената на продуктите, се определят от Доставчика и се предоставя като информация на Ползвателите в един от следните моменти преди сключване на договора:

- В профила на всеки продукт в сайта на Доставчика на Електронен магазин;

- При избиране на стоките за сключване на договора за покупко-продажба;

Начинът на плащане, доставка и изпълнение на договора се определят в настоящите Общи условия, както и информацията, предоставена на Ползвателя в сайта на Доставчика.

Информацията, предоставяна на Ползвателя е актуална към момента на визуализацията й на сайта на Доставчика преди сключване на договора за покупко-продажба.

Доставчикът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в сайта си.

Доставчикът посочва преди сключването на договора общата стойност на поръчката за всички съдържащи се в нея стоки.

Ползвателят се съгласява, че цялата изискуема от Закона за защита на потребителите информация може да бъде предоставяна чрез интерфейса на платформата на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН или електронна поща.

Потребителят се съгласява, че Доставчикът има право да приема авансово плащане за сключените с потребителя договори за покупко-продажба на стоки и тяхната доставка.

Потребителят избира самостоятелно дали да заплати на Доставчика цената да доставка на стоките преди или в момента на доставката им.

Потребителят има право, без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина, да се откаже от сключения договор в срок 14 дни, считано от датата на приемане на стоката чрез единния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на Доставчика. Информация за упражняване на правото на отказ е достъпна на сайта на Доставчика. Потребителят може да използва и друго недвусмислено изявление, което може да бъде записано на траен носител.

Правото на отказ НЕ СЕ ПРИЛАГА в следните случаи:

• за доставка на продукти, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;

• за доставка на запечатани продукти, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиена или защита на здравето;

 Когато Потребителят е упражнил правото си на отказ от договора от разстояние, Доставчикът възстановява всички суми, получени от Потребителя, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която е бил уведомен за решението на Потребителя да се откаже от договора. Доставчикът възстановява получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за Потребителя.

При упражняване на правото на отказ, разходите за връщане на доставените стоки са за сметка на Потребителя и от сумата, която Потребителят е платил по договора се удържат разходите за връщане на стоката. Доставчикът няма задължение да възстанови допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Потребителят изрично е избрал начин на доставяне на стоките, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от Доставчика.

Потребителят се задължава да съхранява получените от Доставчика продукти и да осигури запазването на тяхното качество и безопасност по време срока на рекламация.

Потребителят може да упражни правото си на отказ от договора с Доставчика като отправи писмено изявление до Доставчика чрез стандартния формуляр за отказ от договора, достъпен на сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН.

Когато Доставчикът не е предложил да прибере стоките сам, той може да задържи плащането на сумите на Потребителя докато не получи продуктите или докато Потребителят не представи доказателство, че е изпратил продуктите обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Срокът на доставка на стоката и началният момент, от който тече, е определен за всеки продукт поотделно при сключване на договора с Потребителя, чрез сайта на Доставчика, освен ако продуктите са поръчани в една доставка.

В случай, че Потребителят и Доставчикът не са определили срок за доставка, срокът на доставка на стоките е 30 работни дни, считано от датата, следваща изпращането на поръчката на потребителя до Доставчика чрез сайта на електронния магазин.

Ако Доставчикът не може да изпълни Договора поради това, че не разполага с поръчаните продукти, той е длъжен да уведоми за това Потребителя и да възстанови платените от него суми.

Доставчикът предава стоките на потребителя след удостоверяване на изпълнението на изискванията за предоставяне на информация на потребителя съгласно Закона за защита на потребителите.

Доставчикът доставя и предава стоката на Ползвателя в определения при сключването на договора срок.

Ползвателят трябва да прегледа стоката в момента на доставката и предаването й от куриерската фирма и ако не отговаря на изискванията да уведоми незабавно за това Доставчика.

Доставчикът предприема мерки за защита на личните данни на Ползвателя съгласно Закона за защита на личните данни.

От съображения за сигурност на личните данни на Ползвателя, Доставчикът ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Ползвателя в момента на регистрацията.

Доставчикът приема и обявява на сайта си Политика за защита на личните данни.

Ползвателят се съгласява, че Доставчикът има право да събира, обработва и съхранява личните му данни, необходими за изпълнение на поръчките в Електронния магазин и изпълнението на договора.

ВАЖНО: За да продължи ползването на Платформата е необходимо Потребителят да се запознае с ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ПОВЕРИТЕЛНОСТ ЗА КЛИЕНТИ и да дадете своето съгласие  ТЕРА МЕДИКА да  събира, обработва и съхранява лична информация и данни.

Във всеки момент, Доставчикът има право да изисква от Ползвателя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

В случай, че по някаква причина Ползвателят е забравил или изгубил своите име и парола, Доставчикът има право да приложи обявената Процедура за изгубени или забравени имена и пароли.

 

Настоящите Общи условия могат да бъдат изменяни от Доставчика, за което последният ще уведоми по подходящ начин всички Ползватели, които имат регистрация.

Доставчикът и Ползвателят се съгласяват, че всяко допълване и изменение на тези Общи условия ще има действие спрямо Ползвателя след изричното му уведомяване от Доставчика и ако Ползвателят не заяви в предоставения му 30-дневен срок, че ги отхвърля.

Ползвателят се съгласява, че всички изявления на Доставчика, във връзка с изменение на Общите условия ще бъдат изпращани на адреса на електронната поща, посочена от Ползвателя, при регистрацията. Ползвателят се съгласява, че електронните писма, изпратени по реда на този член не е необходимо да бъдат подписани с електронен подпис, за да имат действие спрямо него.

Доставчикът публикува Общите условия на сайта си заедно с всички допълнения и изменения в тях.

Настоящите Общи условия и Договора на Ползвателя с Доставчика се прекратяват в следните случаи:

• в случай на заличаване на регистрацията на Ползвателя в сайта на ЕЛЕКТРОНЕН МАГАЗИН и момента, в който Ползвателят избере да преустанови използването на Платформата. В този случай сключените, но неизпълнени договори за покупко-продажба остават в сила и подлежат на изпълнение;

• в случай на упражняване на право на отказ съгласно чл. 55, ал. 1 от Закона за защита на потребителите. В този случай се прекратява само договорът за доставка на съответната поръчана стока, ако правото на отказ от договора е приложимо за съответната категория стоки.

• момента, в който ТЕРА МЕДИКА по негова преценка прекрати съществуването или функционирането на Платформата; или

• прекратяване на ползването от някоя от страните по Общите Условия поради нарушение, което не е отстранено в едномесечен срок, считано от писменото уведомление на другата страна, освен когато прекратяването е незабавно, защото природата на същественото нарушение не позволява то да бъде отстранено.

При прекратяване Ползвателят е длъжен да:

• преустанови достъпа и използването на съдържанието на Платформата;

• деинсталира, отстрани и унищожи целия Софтуер и Документация и всички цели или частични копия, модификации или слети части под всякаква форма.

 Независимо от причината за прекратяване, ТЕРА МЕДИКА не носи каквато и да било отговорност към Ползвателя или трети лица, включително за преки или косвени вреди, причинени неудобства, закупуването на допълнителни продукти на трети лица и други.

ТЕРА МЕДИКА си запазва правото да прекрати поддържането на Платформата и Софтуера по всяко време, като обяви това на платформата, в случаите на настъпване на форсмажорни обстоятелства или по разпореждане на компетентен орган на власт, или когато има опасност собственикът да претърпи вреди във връзка с организирането и поддържането на Платформата. В тези случаи на Ползвателите се дължи единствено и само връщане на авансово платените суми (ако има такива) за продукти от електронния магазин на ТЕРА МЕДИКА

„ТЕРА МЕДИКА“ ЕООД използва „Cookies“ и подобни на тях файлове и технологии в сайта. Страните се съгласяват, че ако Ползвателя посети платформата и настройките на браузъра му приемат „Cookies“, ще се счита, че Ползвателя е дал съгласие „ТЕРА МЕДИКА“ ЕООД да използва „Cookies“.

 „Cookies“ са от съществено значение за функциониране на платформата и ключови за улесняването на работата на Ползвателя.

Ползвателят може да прегледа наличните опции за управление на „Cookies“ в своя браузър. Браузърът може да бъде използван за управление на „Cookies“, свързани с основни функции, подобряване на сайта, персонализация и рекламиране. Различните браузъри използват различни начини за деактивиране на „Cookies“, но обикновено те се намират в менюто Tools или Options.  Възможно е деактивирането на „Cookies“ да попречи на Ползвателя да използва определени зони от сайта.

Валидността на сесийните „Cookies“ изтича, когато се затвори браузъра. Постоянните „Cookies“ обикновено са с валидност от два месеца до няколко години.

 

Евентуалната недействителност на някоя от клаузите на Общите условия не води до недействителност на целия договор.

 

Продуктите индексирани на сайта www.terramedica.bg не са лекарствени средства и по никакъв начин не трябва да се използват като такива. Сайтът по никакъв начин не носи отговорност при употреба на продуктите, като лекарствени средства.

www.terramedica.bg не носи отговорност за психически или физически вреди настъпили след употреба на продуктите индексирани на сайта. Преди употреба задължително се консултирайте с лекар или специалист относно начина на приемане на продуктите.

 Бременни жени, кърмещи майки и деца под 18 години задължително да се консултират с лекар или специалист преди употреба на предлаганите продукти. www.terramedica.bg не носи отговорност за вреди настъпили след употреба на продуктите индексирани на сайта.

 Ако приемате лекарства или страдате от заболяване задължително се консултирайте с лекар  или специалист преди да приемате предлаганите продукти www.terramedica.bg не носи отговорност за психически или физически вреди настъпили след употреба на продуктите индексирани на сайта.

  Информацията на www.terramedica.bg има информативен характер и по никакъв начин не следва да влияе на избора и начина на приемане на продуктите индексирани на сайта. Използвайте информацията на сайта само на ваша отговорност.

www.terramedica.bg се задължава да спазва всички изисквания, установени в българското законодателство относно етикетирането, рекламата и продажбата на продуктите.

 Всички графични материали, изображения, търговска марка и цялото съдържание на сайта е собственост на "ТЕРА МЕДИКА" ЕООД. Използването им без изричното писмено разрешение е противозаконно.

 Сайтът не носи отговорност за достоверността и точността  на материалите публикувани на сайта.